Giới thiệu tổ Toán - Tin

Hình ảnh: 

toan tin copy

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRONG TỔ

 

1 Nguyễn Văn Lịch TTCM Toán
2 Nguyễn Trúc Vũ TP CM Tin Học
3 Nguyễn Thị Ngọc Anh GV Toán
4 Lê Huỳnh Thị Ngọc Ánh GV Toán-Tin
5 Lê Thị Đoan GV Toán-Tin
6 Trần Thị Thu Thanh GV Toán
7 Trần Thị Tuyết Nhung GV Toán
8 Nguyễn Thị Thu Trang GV Toán
9 Ngô Công Tuấn GV Toán - Tin
10 Huỳnh Thị Ý GV Toán-Tin
11 Nguyễn Thị Ngọc Chung GV Toán-Tin
12 Nguyễn Văn Hoàng GV

Toán

13 Lê Thị Tuyết Dung GV Toán-Tin
14 Phan Thị Quyên GV Toán
15 Bùi Thị Diễm Trang GV Tin Học
16 Hồ Thị Mỹ Dung GV Toán - Tin
17 Trần Thị Thanh Hòa GV Toán -Tin
18
19
19
20
21