Giới thiệu tổ Thể Dục - Quốc phòng

Hình ảnh: Đang cập nhật

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRONG TỔ

1 Trần Văn Khoa TTCM TD+QP
2 Trần Trung Phước GV TD+ QP
3 Võ Duy Lâm TPCM TD+ QP
4 Trần Văn Tân GV TD+ QP
5 Phan Đình Lợi GV TD+ QP
6 Trần Văn Ba GV TD+QP
7 Nguyễn Xuân Hoan GV TD+QP